ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านไถงตรง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 ปก
2 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 การรับนักเรียน
3 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 การย้ายนักเรียนเข้า
4 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 การขอย้ายออกนักเรียน
5 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 การผ่อนผันการเข้าเรียน
6 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 การขอลาออก
7 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 การขอเทียบโอนผลการเรียน
8 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
9 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]