ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านใหม่
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1-การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านใหม่
2 2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านใหม่
3 3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านใหม่
4 4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านใหม่
5 5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านใหม่
6 6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]