ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านโคกเพชร
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
2 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
3 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
5 การขอย้ายเข้านักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
7 การขอลาออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]