ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการรับนักเรียนโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา
2 คู่มือการย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา
3 คู่มือการย้ายเข้านักเรียนโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา
4 คุ่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน-หลังตามเกณฑ์ป.1 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา
5 คู่มือการขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา
6 คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา
7 คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา
8 คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]