ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านดงมัน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 22-07-58
2 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 22-07-58
3 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน 22-07-58
4 5-การขอลาออก 22-07-58
5 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 22-07-58
6 3-การขอย้ายออกนักเรียน 22-07-58
7 2-การขอย้ายเข้าเรียน 22-07-58
8 1-การรับนักเรียน 22-07-58

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]