ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชน
2 การรับนักเรียน
3 การขอย้ายเข้าเรียน
4 การขอย้ายออก
5 การขอลาออก
6 การขอเทียบโอน
7 การขอใบแทน
8 การขอผ่อนผัน
9 การใช้บริการอาคาร

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]