ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558
2 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558(การรับนักเรียน)
3 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558(การย้ายนักเรียน)
4 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558(การย้ายนักเรียนออก)
5 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558(การผ่อนผันเด็กเข้าเรียน)
6 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558(การลาออก)
7 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558(การเทียบโอนผลการเรียน)
8 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558(การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา)
9 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558(การขอใช้สถานที่)

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]