ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ(การรับนักเรียน)
2 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ(การขอย้าย)
3 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ(การขอย้ายออก)
4 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ(การผ่อนผันเข้าเรียน)
5 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ(การขอลาออก)
6 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ(การขอเทียบโอนผลการเรียน)
7 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ(การขอใบแทน)
8 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ(การขอใช้สถานที่)

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]