ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชน 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 คู่มือสำหรับประชาชน 2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 คู่มือสำหรับประชาชน 3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 คู่มือสำหรับประชาชน 4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 คู่มือสำหรับประชาชน 5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 คู่มือสำหรับประชาชน 6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 คู่มือสำหรับประชาชน 7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 คู่มือสำหรับประชาชน 8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]