ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านแกน้อย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 ปกคู่มือประชาชน
2 1. การรับนักเรียน
3 2. การขอย้ายเข้าเรียน
4 3. การขอย้ายออกนักเรียน
5 4. การขอผ่อนผันนักเรียนเข้าเรียน
6 5. การขอลาออก
7 ุ6. การขอเทียบโอนผลการเรียน
8 ึ7. การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
9 ึ8. การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]