ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านจักจรูก
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]