ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชน การรับนักเรียน
2 คู่มือประชาชน การขอย้ายเข้านักเรียน
3 คู่มือประชาชน การขอย้ายออกนักเรียน
4 คู่มือประชาชน การขอผ่อนผันการเข้าเรียน
5 คู่มือประชาชน การขอลาออก
6 คู่มือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียน
7 คู่มือประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 คู่มือประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]