ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านขามระกา
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
2 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]