ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 ปกคู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
2 การรับนักเรียน
3 การขอย้ายเข้านักเรียน
4 การขอย้ายออกนักเรียน
5 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
6 การขอลาออก
7 การเทียบโอนผลการเรียน
8 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
9 การขอใช้บริการสถานที่

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]