ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การขอย้ายเข้านักเรียน
3 การขอย้ายออกนักเรียน
4 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 การขอลาออก
6 การขอเทียบโอน
7 การขอใบแทนเอกสาร
8 การขอใช้บริการอาคารสถานที่
9 ปกคู่มือ

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]