ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านตะคร้อ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การขอย้ายเข้าเรียน
3 การขอย้ายออกนักเรียน
4 การขอผ่อนผันนักเรียนเข้าเรียน
5 การขอลาออก
6 การเทียบโอนผลการเรียน
7 การขอใบแทนเอกสารทางการเรียน

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]