ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 ปกคู่มือประชาชน
2 คำนำ
3 1-การรับนักเรียน
4 2-การขอย้ายเข้าเรียน
5 3-การขอย้ายออกนักเรียน
6 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
7 5-การขอลาออก
8 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
9 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
10 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]