ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนอมรินทราวารี
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการรับนักเรียน
2 คู่มือการขอลาออกของนักเรียน
3 การขอย้ายออกของนักเรียน
4 การขอย้ายเข้าของนักเรียน
5 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
7 การขอเทียบโอนผลการเรียน
8 การขอใช้อาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]