ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 ปกคู่มือประชาชน
2 การรับนักเรียน
3 การย้ายนักเรียน
4 ย้ายออก
5 ผ่อนผันเข้าเรียน
6 การขอเทียบโอนผลการเรียน
7 การขอใบแทนเอกสาร
8 การขอใช้อาคาร

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]