ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านตานี
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านตานี
2 คำนำ
3 สารบัญ
4 การรับนักเรียน
5 การขอย้ายเข้านักเรียน
6 การขอย้ายออกนักเรียน
7 การขอผ่อนผ้น
8 การขอลาออก
9 การขอเทียบโอนผลการเรียน
10 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
11 การขอใช้บริการอาคารสถานที่

1
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]
 
1