ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านรันเดง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
5 การขอย้ายเข้าเรียน
6 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
7 การขอลาาออกของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]