ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
7 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8 ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔ โครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
9 ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียน วคทส. ปีการศึกษา 2562

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]