ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดของสพฐ
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดของสพฐ
4 การขอลาออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดของสพฐ
5 การขอเทียบผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดของสพฐ
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]