ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ในสังกัด สพฐ.
2 คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ในสังกัด สพฐ.
3 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ในสังกัด สพฐ.
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 การขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ในสังกัด สพฐ.
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ในสังกัด สพฐ.
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]