ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]