ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนละทายวิทยา
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ปีการศึกษา 59
2 คู่มือ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 2
3 คู่มือ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 3
4 คู่มือ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 4
5 คู่มือ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 5
6 คู่มือ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 6

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]