ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชน1
2 การขอย้าย
3 ย้ายออก
4 การผ่อนผัน
5 การลาอก
6 การเทียบโอน
7 การขอใบแทน
8 การขอใช้สถานที่
9 การรับนักเรียน

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]