ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]