ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
2 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
3 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
4 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
7 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]