ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 1.การรับนักเรียน
3 2.การขอย้ายเข้าเรียน
4 3.การขอย้ายออกนักเรียน
5 4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
6 5.การขอลาออก
7 6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
8 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
9 8.การขอใช้บริการอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]