ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1-การรับนักเรียน
2 2-การขอย้ายเข้าเรียน
3 3-การขอย้ายออกนักเรียน
4 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 5-การขอลาออก
6 6-การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
7 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
8 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
9 1-การรับนักเรียนของโรงเรียนโคกศรีหนองคลอง

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]