ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 2-การขอย้ายเข้าเรียน
2 3-การขอย้ายออกนักเรียน
3 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
4 5-การขอลาออก
5 6-การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
6 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
7 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนโคกศรีหนองคลอง

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]