ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านโคกค่าย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกค่าย
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านโคกค่าย
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกค่าย
4 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านโคกค่าย
5 การขอลาออกของโรงเรียนบ้านโคกค่าย
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนบ้านโคกค่าย
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกค่าย
8 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านโคกค่าย

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]