ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนนาผือโคกกอก
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม.pdf
2 พรบ.ระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
3 การศึกษาภาคบังคับ

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]