ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
4 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
5 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
6 การขอลาออกของโรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
7 การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนบ้านกุดปลดาดุก
8 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
9 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านกุดปลาดุก

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]