ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1.การรับนักเรียน
2 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
3 2.การขอย้ายเข้านักเรียนของโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
4 3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
5 4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
6 5.การขอลาออกของโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
7 6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
8 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
9 8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]