ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านนาเรือง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1.การรับนักเรียน
2 2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านนาเรือง
3 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาเรือง
4 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาเรือง
5 3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาเรือง
6 4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนโรงเรียนบ้านนาเรือง
7 5.การขอลาออกของโรงเรียนบ้านนาเรือง
8 6.การขอเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนบ้านนาเรือง
9 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาเรือง
10 8.การขอใช้บริการด้านสถานที่ของโรงเรียนบ้านนาเรือง

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]