ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
2 2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
3 3.การของย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
4 4.การของผ่อนผันเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
5 5.การขอลาออกของโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
6 6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
7 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
8 8.การขอใช้อาคารด้านสถานที่ของโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]