ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รร บ้านโคกช้างฮ้าย
2 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.รร บ้านโคกช้างฮ้าย
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รร บ้านโคกช้างฮ้าย
4 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รร บ้านโคกช้างฮ้าย
5 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รร บ้านโคกช้างฮ้าย
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. รร บ้านโคกช้างฮ้าย
7 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. รร บ้านโคกช้างฮ้าย
8 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. รร บ้านโคกช้างฮ้าย
9 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. รร บ้านโคกช้างฮ้าย
10 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. รร บ้านโคกช้างฮ้าย
11 1-การรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย
12 2-การขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย
13 3-การขอย้ายออกนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย
14 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย
15 5-การขอลาออกโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย

1 2 Next
จำนวนทั้งหมด 18 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]
 
1 2 Next