ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านดงสวาง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1-การรับนักเรียน
2 1-การรับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสวาง
3 การขอย้ายเข้าโรงเรียนของโรงเรียนบ้านดงสวาง
4 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนโรงเรียนบ้านดงสวาง
5 การขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสวาง
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสวาง
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดงสวาง
8 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านดงสวาง

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]