ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านนาสีนวน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1 การรับนักเรียน
2 1 การรับนักเรียน
3 2 การขอย้ายเข้าเรียน
4 3 การขอย้ายออกนักเรียน
5 4 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
6 5 การขอลาออก
7 6 การขอเทียบโอนผลการเรียน
8 7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
9 8 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]