ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านนาหมอม้า
2 คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านนาหมอม้า
3 คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านนาหมอม้า
4 คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านนาหมอม้า
5 คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านนาหมอม้า
6 การขอลาออกฯ
7 การขอย้ายเข้าเรียนฯ
8 การรับนักเรียนฯ
9 บันทึก
10 การรับนักเรียน
11 การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาหมอม้า

1
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]
 
1