ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 บันทึก
2 การขอใช้อาคารสถานที่ฯ
3 การขอเทียบโอนผลการเรียน
4 การขอใบแทนทางเอกสารฯ
5 การขอผ่อนผันฯ
6 การขอย้ายออกนักเรียนฯ
7 การขอลาออกฯ
8 การขอย้ายเข้าเรียนฯ
9 การรับนักเรียนฯ
10 การรับนักเรียน
11 การรับนักเรียน
12 การขอย้ายเข้าเรียน
13 การขอย้ายออกนักเรียน
14 การขอผ่อนผันเด็กนักเรียน
15 การขอลาออก

1 2 Next
จำนวนทั้งหมด 18 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]
 
1 2 Next