ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 บันทึก
2 การขอใช้อาคารสถานที่ฯ
3 การขอเทียบโอนผลการเรียน
4 การขอใบแทนทางเอกสารฯ
5 การขอผ่อนผันฯ
6 การขอย้ายออกนักเรียนฯ
7 การขอลาออกฯ
8 การขอย้ายเข้าเรียนฯ
9 การรับนักเรียนฯ
10 การขอย้ายออก

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]