ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านนาเยีย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]