ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านคึมใหญ่
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 คู่มือการรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคึมใหญ่
3 คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนบ้านคึมใหญ่
4 คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนโรงเรียนบ้านคึมใหญ่
5 คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนโรงเรียนบ้านคึมใหญ่
6 คู่มือการขอลาออกนักเรียนโรงเรียนบ้านคึมใหญ่
7 คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนบ้านคึมใหญ่
8 คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคึมใหญ่
9 คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านคึมใหญ่

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]