ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
3 การขอย้ายออกนักเรียนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
4 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
5 การขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
7 การขอใบแทนเอกสารทางการเรียนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
8 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]