ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1. การรับนักเรียน
2 1. การรับนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
3 2. การขอย้ายเข้านักเรียน โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
4 3. การขอย้ายออกนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
5 4. การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
6 5. การขอลาออก โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
7 1.(แก้ไข) - การรับนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
8 2.(แก้ไข) - การขอย้ายเข้านักเรียน โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
9 3.(แก้ไข) - การขอย้ายออกนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
10 4.(แก้ไข) - การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
11 5.(แก้ไข) - การขอลาออก โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
12 6.(แก้ไข) - การขอเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
13 7.(แก้ไข) - การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
14 8.(แก้ไข) - การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน

1
จำนวนทั้งหมด 14 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]
 
1