ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
2 2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
3 3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
4 4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
5 5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
6 6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
7 7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
8 8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]