ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านดอนไร่
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการรับนักเรียนขอองโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
2 คู่มือการขอย้ายเข้านักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
3 คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
4 คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้น ป.1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
5 คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
6 คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
7 คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
8 คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]