ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การขอย้ายเข้าเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองปลิง
3 การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองปลิง
4 การขอย้ายออกนักเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองปลิง
5 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านหนองปลิง
6 การขอลาออก ของโรงเรียนบ้านหนองปลิง
7 การขอเทียบโอนผลการเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองปลิง
8 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองปลิง
9 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ ของโรงเรียนบ้านหนองปลิง

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]